Partnerystė su Cuculus GmbH

UAB ELSIS TS pasirašė partnerystės sutartį su Cuculus GmbH, Vokietijos įmone įsikūrusia Erfurte, Tiuringijoje.
Cuculus kuria ir vysto ZONOS™ – galingą ir lanksčią IoT platformą, skirtą kritinių infrastruktūros sistemų valdymui, įskaitant pažangias skaitiklių valdymo (AMM) ir skaitiklių duomenų valdymo (MDM) sistemas, taip pat integruotus AMM / MDM sprendimus klientams energetikos (dujos, elektra) ir komunalinių paslaugų (vanduo, šiluma) sektoriuje.
ZONOS IoT platforma siūlo atviros architektūros ir keičiamo dydžio sprendimus, leidžiančius valdyti milijonus įrenginių ir jų gaunamus duomenis bei palaikyti teikiamų paslaugų verslo procesus, sujungiant skirtingas duomenų surinkimo iš apskaitos prietaisų platformas ir naudojamus ryšio tinklus.
Cuculus vystomas technologijas, produktus ir sprendimus parduoda per partnerių tinklą – sistemų integratorius, galinčius klientams teikti kompleksines ir aukštos kokybės paslaugas.
Ši partnerystė leis įmonei su didele patirtimi industrinių procesų technologijų (OT) ir informacinių technologijų (IT) srityse pasiūlyti esamiems ir naujiems klientams novatoriškus, technologiškai pažangius ir tvarius sprendimus, grindžiamus daiktų interneto, didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto, kompiuterinio mokymosi, analitikos, debesijos ir kitomis virsmo technologijomis.

Sutartis dėl hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų įrangos įdiegimo Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje

UAB „ELSIS TS laimėjo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ skelbtą konkursą „Hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų aparatūra ir jos įdiegimo paslaugos“ ir š.m. liepos 15 d. pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Ignitis gamyba“.
Darbai, kurie bus vykdomi Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, apima techninio darbo projekto parengimą, statinių kontrolinių matavimo taškų daviklių (pjezometrai ir debitomačiai) pateikimą ir sumontavimą, taip pat bevielio duomenų perdavimo sistemos, kurios pagalba surinkti matavimų duomenys bus perduodami į esamą KHE statinių stebėjimų ir matavimų duomenų atvaizdavimo ir apdorojimo sistemą, įrengimą.
Projektas prisidės prie AB „Ignitis gamyba“ valdomos Kauno hidroelektrinės saugumo ir patikimumo.
Sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė daugiau nei 120 tūkst. Eurų be PVM, planuojama atlikti etapais ir įvykdyti per 3 mėn. nuo užsakymo gavimo dienos.

Sutartis dėl oro navigacijos sistemų modernizavimo Vilniaus ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose

2021 m. vasario 25 dieną UAB „Elsis TS“ ir Valstybės įmonė „Oro navigacija“ pasirašė sutartį dėl tūpimo pagal prietaisus sistemų su toliamačio įranga (ILS/DME) ir toliamačio įrangos įdiegimo Vilniaus ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose bei įrangos sudėtinių dalių remonto paslaugų. Sutarties partneris ir įrangos tiekėjas – Thales Deutschland GmbH.
Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti seną, daugiau nei prieš 15 metų įdiegtą ILS (Instrument Landing System) / DME (Distance Measuring Equipment) įrangą nauja šiuolaikiška įranga, užtikrinant visus šio tipo įrangai keliamus ICAO, ES, LR aviacijos įstatymo, LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, Europos civilinės aviacijos bei kitų vietinių ir tarptautinių reglamentų reikalavimus.
Palangos oro uoste sistema atitiks pirmos ILS kategorijos eksploatavimo charakteristikas. Vilniaus oro uoste sistema KTT19 ir KTT01 kursais atitiks antros ILS kategorijos eksploatavimo charakteristikas.
ILS/DME įrangą sudarys:
• Krypties radijo švyturys (toliau – KRŠ), kontrolės sistema, antenų sistema;
• Tūptinės radijo švyturys (toliau – TRŠ), kontrolės sistema, antenų sistema;
• Toliamačio įranga (toliau – TĮ), kontrolės sistema, kryptinė antena.
• Nuotolinio valdymo ir kontrolės įranga.
ILS sistema skirta tam, kad priėmusi antžeminės įrangos signalus, orlaivyje esanti įranga galėtų nustatyti nuokrypio nuo nominaliosios tūptinės dydį ir ženklą, taip pat nustatyti fiksuotus atstumus iki kilimo ir tūpimo tako (KTT) slenksčio.
Tolimačio įrangos sistema skirta nuotoliui tarp borto įrangos (orlaivio) ir antžeminės DME stoties matuoti. DME įranga suporuota ir su tūpimo pagal prietaisus sistema ILS suteikia nenutrūkstamą informaciją apie pasvirąjį (tikrąjį) atstumą iki kilimo ir tūpimo tako, orlaiviui artėjant į tūpimo prieigas. Atstumas yra svarbiausias DME išmatuojamas parametras.
Diegiamos sistemos padės padidinti skrydžių saugą net esant sudėtingomis meteorologinėmis sąlygomis, naudojantis šiomis sistemomis bus gaunamas didelis navigacinių parametrų matavimų tikslumas bei veikimo nuotolis.
Sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė daugiau nei 2,4 mln. eurų, planuojama įvykdyti iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Įdiegta nauja dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos duomenų surinkimo sistema

Sėkmingai pabaigtas dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinės sistemos (DAPDS IS) diegimo projektas – sistema perduota į gamybinę eksploataciją. DAPDS leidžia Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ automatizuoti sudėtingą dujų apskaitos procesą, surinkti, apdoroti ir pateikti dujų vartotojams operatyvią ir labai tikslią informaciją apie perduotų dujų kiekius.
Projekto įgyvendinimo metu daugiau nei 20 metų tarnavusi, bet technologiškai pasenusi vieninga dujų perdavimo sistemos valdymo sistema buvo išskaidyta į dvi atskiras. Technologinių procesų valdymas, įskaitant technologinių duomenų surinkimą iš sistemos objektų, fiziškai ir technologiškai buvo atskirtas nuo dujų apskaitos, įskaitant duomenų iš dujų apskaitos prietaisų bei dujų cheminės sudėties parametrų surinkimą. Šis žingsnis leidžia optimizuoti abiejų kritiškai svarbių sistemų darbą, ženkliai sumažinti technologinio tinklo apkrovimą ir tokiu būdu padidinti visos dujų perdavimo sistemos valdymo saugumą ir patikimumą.
Pagrindiniai naujosios DAPDS IS komponentai:
• Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® (Flexible Advanced System Techniques) produktas, skirtas efektyviam gamybos procesų valdymui (bazinis komponentas).
• Dujų apskaitos programinis modulis (GUI) – žiniatinklio technologijomis paremta aplikacija (grafinė vartotojo sąsaja), skirta konfigūruoti dujų apskaitos prietaisus objektuose, analizuoti ir apskaičiuoti dujų kiekius iš įvairių šaltinių bei įvertinti dujų chromatografų duomenis.
• Oracle DB (Historian) – duomenų bazė istorinių duomenų kaupimui ir dujų kiekio apskaičiavimui bei koregavimui pagal įvairius algoritmus (veiklos modelius);
• SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, sudarantis galimybę atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas.
DAPDS sistema surenka duomenis iš įvairių dujų apskaitos prietaisų – srauto kompiuterių, dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų (PTZ/TZ-korektorių), chromatografų arba dujų sudėties analizatorių, sumontuotų technologiniuose objektuose – dujų skirstymo, apskaitos ir kompresorių stotyse. Sistema nuskaito daugiau nei 10.000 skirtingų parametrų (data points).
Naujoji DAPDS integruota su 3 vidinėmis užsakovo sistemomis (GIS, SCADA, GDPAS).
Kadangi DAPDS yra labai svarbi dujų perdavimo sistemos dalis, ypatingas dėmesys tenka sistemos patikimumui, prieinamumui ir saugumui užtikrinti. Sistemos išskirtiniai bruožai:
• 99,999% (“five nines”) sistemos prieinamumas, t.y. sistema gali būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
• Dvigubas sistemos patikimumas. Kritinių IT įrangos komponentų apsauga nuo gedimų, avarijų, gamtinių stichijų) užtikrinama naudojant perteklinę dvigubą HAC (High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 2 atskiruose serveriuose ir veikia režimu “aktyvus – budintis” (Active-Hot Standby);
• Aukščiausias duomenų bazės patikimumas – Oracle DB Extended RAC klasteris;
• IT saugumo užtikrinimas naudojant IBM Qradar SIEM (Security Information and Event Management) sprendimą. Užtikrinta galimybė proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus (log’-us), kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga. Užfiksavus anomalijas ar potencialią grėsmę IT saugumui, Sistema automatiškai reaguoja ir siunčia įspėjimą konkretiems už įmonės kibernetinį saugumą atsakingiems asmenims.
Sėkmingas projekto įgyvendinimas leido žengti kokybinį žingsnį pirmyn – padidinti dujų apskaitos prietaisų valdymo lankstumą bei patikimumą ir dujų apskaitos tikslumą siekiant tikslų, nustatytų Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje.
DAPDS sistemos diegimas buvo įgyvendintas jungtinėmis pajėgomis – UAB „Elsis TS“ (pagrindinis rangovas), UAB „Elsis PRO“ ir „Yokogawa Polska Sp. z o.o.“ (subrangovai).

Įdiegta nauja dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės informacinė sistema (SCADA IS)

Sėkmingai pabaigtas dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės informacinės sistemos (SCADA IS) diegimo projektas – sistema perduota į eksploataciją. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) yra kritinio svarbumo sistema, kurios pagalba Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ valdo didelį ir sudėtingą magistralinių dujotiekių tinklą bei technologinius objektus.
Projekto įgyvendinimo metu senoji sistema „TEMEKA“, gerai atitarnavusi daugiau nei 20 metų, buvo pakeista nauja, šiuolaikine, technologiškai pažangia sistema su didelėmis tolimesnės plėtros galimybėmis.
Pagrindiniai naujosios SCADA IS komponentai:
• Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® (Flexible Advanced System Techniques) produktas, skirtas efektyviam gamybos ir technologinių procesų valdymui (bazinis komponentas).
• Oracle DB (Historian) – duomenų bazė istorinių duomenų kaupimui ir apdorojimui;
• SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, sudarantis galimybę atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas.
• Sutrikimų analizės įrankis (FA), leidžiantis atlikti detalią dujų perdavimo sistemoje įvykusių įvykių (incidentų, avarijų) analizę laike bei nustatyti galimas incidentų priežastis.
SCADA sistema dideliu dažniu (kas 3 sek.) skenuoja dujų perdavimo sistemos tinklą ir surenka duomenis iš visų technologinių objektų: 70x dujų skirstymo stočių (DSS), 5x dujų apskaitos stočių (DAS), 2x dujų kompresorių stočių (DKS), 2x dujų slėgio ribojimo mazgų (DSRM), 27x dujų slėgio monitoring taškų (DSMT), daugiau nei 200x dujų apskaitos prietaisų (FC/PTZ/TZ), 15x dujų chromatografų, bei valdo daugiau nei 200 telemetrizuotų linijinių čiaupų (uždarymo įtaisų), įrengtų ant magistralinių dujotiekių ir jų atšakų. Sistema beveik realiu laiku skaito daugiau nei 11.000 skirtingų parametrų (data points) naudodama pagrindines arba rezervines ryšio linijas.
Naujoji SCADA integruota su 4 vidinėmis užsakovo sistemomis (GIS, TVIS – turto valdymo, SIMONE – dujų srautų ir nuotėkio aptikimo modeliavimo, DAPDS – dujų apskaitos).
Kadangi SCADA valdo kritinę energetikos (dujų) infrastruktūrą, ypatingas dėmesys tenka sistemos prieinamumui, patikimumui ir saugumui užtikrinti. Sistema užtikrina aukščiausius reikalavimus ir rodiklius:
• 99,999% (“five nines”) sistemos prieinamumas, t.y. sistema gali būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
• Keturgubas sistemos patikimumas. Kritinių IT įrangos komponentų apsauga nuo gedimų, avarijų, gamtinių stichijų) užtikrinama naudojant perteklinę keturgubą HAC (High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 4 serveriuose, dviejuose geografiškai atskirtuose duomenų centruose (geo-redundancy). Sistema veikia režimu “aktyvus – budėjimas” (Active-Hot Standby);
• Aukščiausias duomenų bazės patikimumas – Oracle DB Extended RAC klasteris;
• Saugus ir patikimas duomenų perdavimas išoriniams vartotojams naudojant WS-Security standartų reikalavimus atitinkantį saityno paslaugų komponentą;
• IT saugumo užtikrinimas naudojant IBM Qradar SIEM (Security Information and Event Management) sprendimą. Užtikrinta galimybė proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus (log’-us), kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga. Užfiksavus anomalijas ar potencialią grėsmę IT saugumui, Sistema automatiškai reaguoja ir siunčia įspėjimą konkretiems už įmonės kibernetinį saugumą atsakingiems asmenims.
Sėkmingas naujos SCADA IS įdiegimas leido žengti kokybinį žingsnį pirmyn – padidinti dujų perdavimo sistemos valdymo efektyvumų, lankstumą, patikimumą ir saugumą siekiant tikslų, nustatytų Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje.
Šios be galo sudėtingos sistemos diegimas buvo įgyvendintas jungtinėmis pajėgomis – „Yokogawa Europe Solutions“, UAB „Elsis TS“ ir UAB „Elsis PRO“.

Radiozondavimo sistemos atnaujinimas ir modernizavimas

UAB „Elsis TS“ 2020 m. rugsėjo 8 d. pasirašė sutartį su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) dėl radiozondavimo įrangos atnaujinimo, radiozondų su aerologinėmis pūslėmis įsigijimo, radiozondavimo pastato atnaujinimo.
Iki šiol LHMT naudojo dar 2010 metais UAB „ELSIS TS“ ir radiozondavimo sistemų gamintojos „Vaisala“ Oyj įdiegtą radiozondavimo įrangą ir zondus. Vykdant sutartį bus atnaujinta šios sistemos aparatinė įranga įskaitant ir naujausios versijos programinę įrangą. Taip pat bus atliekamas aerologinių pūslių pripūtimo vandeniliu pastato atnaujinimas tiek iš išorės tiek iš vidaus bei vandenilio dujų tiekimo sistemos įrengimas ir dujų tiekimo užtikrinimas penkių metų laikotarpiui.
Radiozondavimo sistema matuoja atmosferos slėgį, oro temperatūrą, santykinę drėgmę, vėjo greitį ir kryptį zondo nešamo vandeniliu pripūstos pūslės pagalba. Atlikus atnaujinimo darbus LHMT pagerins savo teikiamų paslaugų kokybę. Aerologiniai stebėjimai naudojami LHMT meteorologinių prognozių sudarymui. Radiozondavimo duomenys padidina meteorologinių prognozių patikimumą. Gauti duomenys taip perduodami į pasaulinį/regioninį meteorologijos stočių tinklą pagal tarptautinio bendradarbiavimo sutartis.
Aerologinių stebėjimų (tiesioginių meteorologinių sąlygų troposferoje ir žemutinėje stratosferoje matavimų) būtinumas nustatytas WMO techniniame reglamente Nr. 1160 Priedas 5.7 punktai 5.7.1, 5.7.4 (2019). Radiozondavimo duomenys naudojami tiek Lietuvos, tiek Europos skaitmeninių atmosferos modelių prognozėms sudaryti (laukų analizei, prognozių kokybės vertinime), aplinkos užterštumui prognozuoti, tolimųjų tarpvalstybinių atmosferos teršalų pernašoms įvertinti, atmosferos procesams tirti, aviacijai ir kt. Be šių duomenų daugelio stichinių ir katastrofinių reiškinių prognozavimas yra labai apsunkinamas ar visai neįmanomas. Remiantis 2016 m. American Meteorological Society žurnale publikuoto mokslinio tyrimo rezultatais, dėl radiozondavimo informacijos prognozių tikslumas padidėja 15 procentų.
Pagrindiniai įrangos tiekėjai: Vaisal Oyj (Suomija).
Sutartis sudaryta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007.
Sutarties vertė daugiau nei 357 000 Eur be PVM, darbus planuojama atlikti iki 2020.12.31.

Subrangos sutartis dėl dujų perdavimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, kuri laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapas) darbai ir šių rekonstravimo darbų projektų (etapas – techniniai darbo projektai) parengimo paslaugos)“, dėl technologinių procesų valdymo bei automatizavimo (SCADA) ir elektrotechnikos bei aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo korozijos darbų atlikimo.
Sutarties vykdymo metu septyniose MD atšakose bei atkarpose, kuriose rangovas, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pakeis netinkamus uždarymo įtaisus ir vamzdyno jungiamąsias dalis bei pritaikys MD vamzdyną vidinei diagnostikai, bus atlikti technologinių procesų valdymo bei automatizavimo (SCADA sistemos) ir elektrotechnikos bei aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo korozijos darbai, įskaitant visų susijusių medžiagų bei įrangos tiekimą bei su išvardintų darbų atlikimu susiję žemės bei bendrastatybiniai ar atstatymo darbai bei sistemos paleidimo-derinimo, testavimo darbai.
Projektas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tolesnio modernizavimo ir plėtros siekiant užtikrinti valdymo efektyvumą, saugumą ir patikimumą.
Sutarties vertė daugiau nei 925 000 eurų be PVM. Darbai bus vykdomi keliais etapais ir sutartį planuojama užbaigti iki 2021 gruodžio 22 d.

Žaibų aptikimo sistemos modernizavimas

UAB „Elsis TS“ 2019 m. spalio 3 d. pasirašė sutartį su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) dėl žaibų aptikimo sistemos modernizavimo darbų.
Šiuo metu LHMT meteorologinių stebėjimų tinkle eksploatuojama gamintojo Vaisala Oyj (Suomija) žemo dažnio žaibų aptikimo sistema, kuri leidžia aptikti žemo dažnio „debesis–žemė“ (toliau – CG) žaibo iškrovas (CG iškrovos vietos nustatymo tikslumas šiuo metu yra 500 m Lietuvos Respublikos teritorijoje), nustatyti CG iškrovos vietą, poliarumą, intensyvumą, sugrupuoti atskiras iškrovas realiame laike ir atvaizduoti pasikartojamumo reikšmes, perduoti ir atvaizduoti duomenis realiame laike analizavimo reikmėms.
Žaibų aptikimo sistemą šiuo metu sudaro trys Vaisala LS7000 jutikliai, kurie instaliuoti Biržų, Šilutės ir Varėnos meteorologijos stotyse, ir centrinio procesoriaus sistema Vaisala TLP100, kuri apdoroja ir analizuoja pirminius jutiklių siunčiamus duomenis.
Šios sutarties vykdymo metu bus atnaujinti trys esami sistemos jutikliai ir žaibų aptikimo centrinio procesoriaus sistema, o taip pat instaliuotas bei integruotas į sistemą ketvirtas jutiklis Raseinių automatinėje meteorologijos stotyje. Atlikti darbai leis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai tiksliau ir patikimiau stebėti duomenis ir išvengti nepilno Lietuvos teritorijos padengimo esant bet kurios stoties nenumatytam gedimui.
Sutartis sudaryta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007.
Sutarties vertė daugiau nei 167 000 Eur be PVM, darbus planuojama atlikti iki 2020.05.03.

Dujų chromatografo spintos (konteinerio) su temperatūros palaikymu įrengimo darbai

UAB „ELSIS TS“ laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Chromatografo spintos su temperatūros palaikymu bei pernešos linija ir jų sumontavimo paslaugų pirkimas“ ir š.m. rugpjūčio 20 d. pasirašė darbų ir paslaugų sutartį. AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.
Vykdant šią sutartį bus pateikta chromatografo spinta (konteineris), kuri bus apšiltinta, apsauganti įrenginius nuo tiesioginių saulės spindulių, su automatiniu temperatūros palaikymu. Spintoje bus sumontuota visa įranga, pritaikyta dirbti sprogioje aplinkoje ir reikalinga tinkamam dujų chromatografo darbui, taip pat atlikti spintos sumontavimo bei paleidimo – derinimo darbai.
Projektas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių modernizavimo ir plėtros.
Sutartis bus užbaigta iki 2019 m. spalio 16 dienos.

AB „ESO” Panevėžio mokymų bazės simuliatoriaus modernizavimas

UAB „ELSIS TS laimėjo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ skelbtą konkursą „Panevėžio mokymų bazės simuliatoriaus modernizavimo bei techninio aptarnavimo paslaugos“ ir š.m. liepos 9 d. pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).
Pagrindinės ESO vykdomos funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. ESO aptarnauja virš 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.
Vykdant sutartį bus atliktas ESO Panevėžio mokymų bazės simuliatoriaus modernizavimas, kurios metu bus atnaujinta, sukalibruota, patikrinta mokymų simuliatoriaus televaldymo ir automatikos sistema (TAS) bei trejus metus teikiamos techninio palaikymo ir programinės įrangos atnaujinimo paslaugos. Projektas prisidės prie ESO darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, taip pat prie saugumo užtikrinimo dujų skirstomuosiuose tinkluose.
Sutartis bus užbaigta iki 2022 m. liepos 9 dienos.